ITA

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การบริหารงาน

การดำเนินงาน

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17. E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การสเริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร

แผนป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial