สื่อมัลติมีเดีย

ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนธันวาคม 2564
พม.พิจิตร ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนของขวัญงานวันคนพิการ
จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนพฤศจิกายน 64
ผลการดำเนินงานทีม One Home พม. จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2564
ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนตุลาคม 2564
ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนกันยายน 2564
ผลการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็งตำบลไผ่รอบ พศ 2564
ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนสิงหาคม 2564
ผลการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
สนง.พมจ.พิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้กู้ยืมทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19

ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน 2564

ทีม One Home พม.พิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ตามโครงการ
"วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา"

พม.พิจิตร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิจิตร ชมรมแม่บ้านมหาดไทย กรมการปกครอง อำเภอวังทรายพูน และผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวผู้สูงอายุยากไร้ในเขตพื้นที่อำเภอวังทรายพูน

พม.พิจิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส”
วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ทีม One Home พม.พิจิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม. การถ่ายโอนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ครัวกลาง พม.พิจิตร ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน #ทีมOneHomeพม.พิจิตร

ครัวกลาง พม.พิจิตร ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยา พบปัญหาการขาดแคลนอาหารสำหรับประชาชนในชุมชน เนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ กระทรวง พม. จึงได้จัดตั้งโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เป็นคลังอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทีม ONE HOME พม.พิจิตร จึงได้จัดตั้งโครงการครัวกลาง พม. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอบางมูลนาก

2. อำเภอวังทรายพูน

3. อำเภอสามง่าม

4. อำเภอสากเหล็ก

ตู้ปันสุข พม.พิจิตร

การลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตั้งแต่ 7-30 เมษายน 2563

ทีม One Home พม.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการเก็บข้อมูล ณ โรงทานวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รายงานผลศูนย์ช่วยเหลือด้านสังคมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จังหวัดพิจิตร ณ โรงทานวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สื่อสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง “คนที่ถูกมองข้าม” เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด Safety Home…Safety Society “บ้านปลอดภัย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลวังทรายพูน , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังทรายพูน และองค์การบริหารส่วนตำบวังทรายพูน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial