ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี


Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2563


Share:โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

                    วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้) ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ทีม One Home พม.พิจิตร จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                   วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.) ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2563) โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีฯ การจัดโครงการฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก รวม 100,000 ตัว ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.)


Share:โครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่

ขอเชิญชวน >>> นักเรียน/นักศึกษาจบใหม่ ผู้ถูกเลิกจ้าง/ว่างงาน ผู้สูงอายุเข้าร่วม “โครงการอาชีพใหม่ ชีวิตใหม่” หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


Share:พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 6 เมษายน 2563

พระราชดำรัสในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรววงสาธารณสุข ผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บังคับการตำรวจแห่งขาติ เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 พร้อมทั้งรับพระราชทานพระบรมราโชบาย และรับพระราชทานอุกรณ์ทางการแพทย์ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต


Share:ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิก


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial