โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

                    วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้) ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ทีม One Home พม.พิจิตร จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                   วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.) ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2563) โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีฯ การจัดโครงการฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก รวม 100,000 ตัว ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.)


Share: