สื่อมัลติมีเดีย

พม.พิจิตร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “พม. โปร่งใส”
วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ทีม One Home พม.พิจิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม. การถ่ายโอนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร

ครัวกลาง พม.พิจิตร ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน #ทีมOneHomeพม.พิจิตร

ครัวกลาง พม.พิจิตร ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ตามแนวคิด “สำรวจให้พบ จบที่ชุมชน” ด้วยการลงพื้นที่ช่วยเหลือเยียวยา พบปัญหาการขาดแคลนอาหารสำหรับประชาชนในชุมชน เนื่องจากไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ กระทรวง พม. จึงได้จัดตั้งโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เป็นคลังอาหารสำหรับช่วยเหลือประชาชน กลุ่มเป้าหมายให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทีม ONE HOME พม.พิจิตร จึงได้จัดตั้งโครงการครัวกลาง พม. ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 4 อำเภอ ดังนี้

1. อำเภอบางมูลนาก

2. อำเภอวังทรายพูน

3. อำเภอสามง่าม

4. อำเภอสากเหล็ก

ตู้ปันสุข พม.พิจิตร

การลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตั้งแต่ 7-30 เมษายน 2563

ทีม One Home พม.จังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จากการเก็บข้อมูล ณ โรงทานวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

รายงานผลศูนย์ช่วยเหลือด้านสังคมผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 จังหวัดพิจิตร ณ โรงทานวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

สื่อสร้างสรรค์ ชื่อเรื่อง “คนที่ถูกมองข้าม” เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ภายใต้แนวคิด Safety Home…Safety Society “บ้านปลอดภัย…สังคมไทยไร้ความรุนแรง” จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวตำบลวังทรายพูน , ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลวังทรายพูน และองค์การบริหารส่วนตำบวังทรายพูน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial