การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร

วันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2563 ทีม One Home พม.พิจิตร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสายด่วน 1300 จังหวัดพิจิตร และขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง พม. การถ่ายโอนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร


Share: