สื่อ วีดีทัศน์

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

รายงานผลการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

ผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สนง.พมจ.พิจิตร โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร 

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านครอบครัวคนพิการที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

สำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ที่ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ

ผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ผลการดำเนินงานตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน 2564


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial