รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

1. นายโอภาส บูรณกิจไพบูลย์

2. นายสุรียน ฉายดิลก

3. นายสมคิด สมศรี

4. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง

5. นายอาณัติ ทัศนกิจ

6. นายสุทธิ จันทรวงษ์

7. ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง

8. นายธนวิทย์ จารุสาธิต

9. นางเพชรรัตน์ ป้อมเย็น

10. นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร

11. นางสาวมะลิวัน สิทธิโยธี

ตั้งแต่   3 พ.ย. 2547   ถึง   6 ต.ค. 2548

ตั้งแต่   7 ต.ค. 2548   ถึง 31 ม.ค. 2551

ตั้งแต่   1 ก.พ. 2551   ถึง 28 ต.ค. 2551

ตั้งแต่ 29 ต.ค. 2551   ถึง 31 พ.ค. 2552

ตั้งแต่   1 มิ.ย. 2552   ถึง   1  ต.ค. 2553

ตั้งแต่   1 ต.ค. 2553   ถึง   4  ต.ค. 2554

ตั้งแต่   5 ต.ค. 2554   ถึง 15  ก.ค. 2555

ตั้งแต่ 16 ก.ค. 2555   ถึง 30  ก.ย. 2559

ตั้งแต่   9 มี.ค. 2560   ถึง 30 ก.ย. 2561 

ตั้งแต่   4 ธ.ค. 2561   ถึง 30 ก.ย. 2563

ตั้งแต่ 11 ม.ค. 2564   ถึง   ปัจจุบัน

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial