ยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม/อำนาจหน้าที่

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำด้านสังคม เพื่อสังคมที่ดี คนมีคุณภาพ”

 

พันธกิจ                

 1. สร้างเสริมเครือข่ายสังคมคุณธรรม และบูรณาการการขับเคลื่อนงาน
 2. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณธรรม
 3. จัดบริการทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีมาตรฐาน ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

ค่านิยมองค์การ

 • “พัฒนาคน พัฒนางาน สร้างเครือข่าย สังคมคุณธรรม”

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคน เสริสร้างครอบครัวเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
 2. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่าย
 3. พัฒนาองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านสังคมด้วยหลักธรรมาภิบาล

อำนาจหน้าที่

กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

 1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด รวมทั้งรายงานสถานการณ์ทางสังคม และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
 2. ประสานและจัดทำแผนงาน โครงการและกิจการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด ให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
 3. ส่งเสริมและประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามภารกิจและเป้าหมาย ของหน่วยงานในกระทรวง
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐ และภาคเอกช
 5. ส่งเสริมและประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งการส่งต่อ ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีหน้าที่และอำนาจในการจัดสวัสดิการสังคม
 6. กำกับดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดสาขาและหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ให้ดำเนินการตามกฎหมาย นโยบายของกระทรวง ติดตาม และประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการ และหน่วยงานสังกัดกระทรวง ในระดับจังหวัด
 7. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
 8. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานของกระทรวง
 9. รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาสังคมในระดับจังหวัด
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย

   

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์: 204
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial