พม.พิจิตร ร่วมโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม” ประจำเดือนสิงหาคม 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พมจ.พิจิตร มอบหมายให้นายผไท ชัยชาญผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธบริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้มประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฏร์สงเคราะห์ หมู่ที่ 5 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้บริการประชาชน ทีม One Home พม.พิจิตร ได้ออกบูธประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของกระทรวง พม. เช่น การให้คำแนะนำปรึกษาด้านสังคม การรับคำร้องขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ การกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พร้อมทั้ง นำเสื้อผ้าและสิ่งของเครื่องใช้มอบให้สำหรับเด็กและผู้ร่วมงานในครั้งนี้


Share:พม.พิจิตร จัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและวิชาการ ดำเนินการจัดโครงการจัดประชุมติดตามหนี้ค้างชำระผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและสร้างความรู้ความเข้าใจการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ชั้น 1 อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร


Share:โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

                    วันที่ 14 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 08.30 น. ณ วัดศรีศรัทธาราม (โบสถ์จระเข้) ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ทีม One Home พม.พิจิตร จัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                   วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.) ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นางศิรินทิพย์ สุขะตะวิจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร นำทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ และทีม One Home พม.พิจิตร เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็ง บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์ปลา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2563) โดยมีนายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีฯ การจัดโครงการฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร และได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 1,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก รวม 100,000 ตัว ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร (มจร.)


Share:พม. อบรมประชาชนจิตอาสา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ขับเคลื่อนงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและการพัฒนาสังคม ด้วยการชี้เป้า เฝ้าระวัง ประสาน ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคม ทั้งเด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่ง อพม. เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานของกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวง พม. ว่าด้วยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2557 และในปี 2559 มีการขับเคลื่อนนโยบายการบูรณาการงานอาสาสมัครให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้นโยบาย “อ. เดียว” ที่ให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial