วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

        ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดพิจิตร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรจึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


Share: