ประกาศ สนง.พมจ.พิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
กำนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ พนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี


Share: