การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564


Share: